قیمت محصول :

💡دستگاه اکسس کنترل و کارتخوان

توضیحات فنی

💡دستگاه اکسس کنترل و کارتخوان

✳️قابلیت شناسایی اثر انگشت

✳️قابلیت گزارش گیری

✳️قابلیت کنترل تردد

✳️قابلیت کد دهی

💡دستگاه اکسس کنترل و کارتخوان

تعداد: