پروژه مراکز آموزشی و فرهنگی

پروژه مراکز آموزشی و فرهنگی

پروژه مراکز آموزشی و فرهنگی ردیف آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۱ تهران کشویی ساده دانشگاه شهید بهشتی ۱ ۲ تهران کشویی ساده دانشگاه علوم انتظامی ۲ ۲ تهران کشویی ساده دانشگاه الزهراء ۳ ۲ تهران اتوبان شهيد بابايي کشویی ساده دانشگاه عالي دفاع ملي ۴ ۱ تهران کشویی ساده دانشکده کشاورزی ۵ ۱…