پروژه های متفرقه شهری

پروژه متفرقه

متفرقه ردیف آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۱ تهران ميدان آرژانتين كشويي ساده شركت مايع سازي گاز طبيعي ايران ۱ ۱ گلپایگان کیلومتر ۷ جاده زارعی كشويي ساده كارخانه شير پگاه ۲ ۱ کرج كشويي ساده شرکت پارس خودرو ۳ ۱ شیراز كشويي ساده شرکت پارس آرته ۴ ۱ کرج تلسکوپی شرکت الکامپ ۵…