پروژه سازمان و نهاد های دولتی

پروژه سازمان و نهاد های دولتی

پروژه سازمان و نهاد های دولتی تعداد آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۵ تهران ميدان امام خميني كشويي ساده وزارت امور خارجه ۱ ۱ تهران كشويي ساده وزارت دارایی ۲ ۲ تهران ، خیابان طالقانی كشويي ساده وزارت جهاد کشاورزی ۳ ۱ تهران-کاوه جنوبی كشويي ساده وزارت امور خارجه ساختمان eco ۴ ۳ تبريز…