گیت کنترل تردد امنیتی

گیت کنترل تردد امنیتی Full Height Turnstiles RVH 1000 RVH 1000D RVH 1100D RVH 1400 RVH 1100 RVH 1200 D RVH 1300 RVH 1200D RVH 2200 RVH 1500D RVH 1400 RVH 3000 RVH 1600 RVH 1600D RVH 2000 RVH 2000D RVH 700D RVH 2100 جهت محدود کردن دسترسی به منطقه، از گیت کنترل تردد امنیتی…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF600

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH3000

گیت کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH3000 Model : LTF 600 مصرف برق 50W during passages, 25W during stand-by دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~5-8 persons / minute. عرض گذرگاه 53 cm وزن ~400 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط…

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 2100

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 2100 Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH 2100 Model : RVH 2100 مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 64 cm وزن ~430 kg سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF414D

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 700D

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 700D Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH 700D Model : RVH 700D مصرف برق 14W during passages, 24W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 65 cm وزن ~375 kg سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 2000D

گیت کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH 2000D Model : RVH 2000D مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 56 cm وزن ~240 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF413SG

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 2000

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 2000 Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH 2000 Model :RVH 2000 مصرف برق 150W during passages, 18W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~8 persons / minute عرض گذرگاه 129 cm وزن ~245 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF413D

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 1600D

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 1600D Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH 1600D Model : RVH 1600D مصرف برق 14W during passages, 24W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 61 cm وزن ~360 kg سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 1600

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 1600 Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH 1600 Model : RVH 1600 مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 61 cm وزن ~235 kg سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 1400

گیت کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH 1400 Model : RVH 1400 مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 57 cm وزن ~280 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 1500D

گیت کنترل تردد تمام گردان RVH 1500D Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : RVH 1500D Model : RVH 1500D مصرف برق 14W during passages, 24W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 57 cm وزن ~430 kg سطح امنیتی بازدارنده…