گاز های گل خانه ای و تاثیر درب اتوماتیک

گاز های گل خانه ای و تاثیر درب اتوماتیک پایداری هوا هرگز به ویژه در صنعت ساختمان اهمیت خاصی نداشته است و بخش ساختمان 39٪ از انتشارهای گازهای گل خانه ای CO2 جهانی را تشکیل می دهد که تقریباً دو برابر میزان تولید شده توسط حمل و نقل می باشد که فقط 22% از گازهای…